วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขา เทคโนโลยีธุรดิจิทัล

วิชา การออกแแบบสื่อดิจิทัล

งานที่1 โปสเตอร์จากโปรแกรม canva

งานที่ 2 ให้นักศึกษาจัดทำรูปตัวเองเป็นการ์ตูน Animation
 งานที่ 3 การทำกราฟฟิกใน canva

ความคิดเห็น