บทความ

รูปภาพ
        วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขา เทคโนโลยีธุรดิจิทัล วิชา การออกแแบบสื่อดิจิทัล งานที่1  โปสเตอร์จากโปรแกรม canva งานที่ 2 ให้นักศึกษาจัดทำรูปตัวเองเป็นการ์ตูน Animation   งานที่ 3 การทำกราฟฟิกใน canva